Abonnementen

Droomt u ook van haar dat altijd netjes zit ? Vanaf nu kan dat! Namelijk met ' Het hele jaar mooi ' abonnement . U kiest zelf voor welke behandeling(en) u hem afsluit. 

U kunt iedere 4 weken een afspraak maken , voor een vast bedrag per maand.

 

Hoe werkt het abonnement ? 

Er mag eens per 4 weken  een afspraak gemaakt worden ( max. 13 behandelingen per jaar ).

Het abonnement mag NIET in de avonduren gepland worden en is alleen overdags te gebruiken.

Het is persoonsgebonden.

Na 6 maanden maandelijks opzegbaar.

Betaling per maand d.m.v. een betalingsverzoek .

Altijd 10% korting op verzorgings & stylingsproducten.

 Je betaalt geen reiskosten meer.

 

Knippen

Volwassen                              €14,50

Kinderen                                 €11,50


Kleuren

Uitgroei / kort haar           €25,75

Half lang haar                      €35,75

Lang haar                               €41,75

 

Knippen & Kleuren

Uitgroei / kort haar  + kn   €38,50

Half lang haar + kn              €48,50

Lang haar  + kn                      €54,50


Algemene voorwaarden;

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Nancy’s Hair & Beauty: gebruiker van deze algemene voorwaarden, waarmee de consument via een machtigingsformulier een kappersabonnement afsluit.
2. Klant: de natuurlijk persoon met wie Nancy’s Hair & Beauty een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
3. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen Nancy’s Hair & Beauty en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement namens Nancy’s Hair & Beauty die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het Abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Het kappersabonnement is persoons gebonden.

6. Maximaal 1 keer per vier weken mag deze gebruikt worden, maximaal 13 x per jaar.

7. Het abonnement is niet in de avond uren te gebruiken .

8. De 10% korting op haarproducten geldt niet in combinatie met andere acties.

9. Abonnementhouders kunnen geen gebruik meer maken van het huidige spaar/kortings-systeem.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement
1. Nancy’s Hair & Beauty biedt persoonlijk één of meer Abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. Het door de Klant gekozen Abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van de schriftelijke aanmelding wordt voltooid.
2. Indien Nancy’s Hair & Beauty op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant is voltooid, is Nancy’s Hair & Beauty gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij Nancy’s Hair & Beauty geldende tarieven.

Artikel 4 – Abonnement beëindigen
1. Klant kan na 6 maanden het abonnement maandelijks opzeggen. Hiervoor geldt wel een maand opzegtermijn.

Artikel 5 – Ingangsdatum en duur Abonnement
1. De Klant kan op ieder moment een Abonnement afsluiten en is direct geldig.

2. Alle Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 6 – Prijzen
Nancy’s Hair & Beauty is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 7 – Betaling
1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks aan Nancy’s Hair & Beauty verschuldigd.
2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels een betaalverzoek.
3. Indien betaling via een betaalverzoek onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de Abonnement rustende betalingsverplichting voldoet, zal Nancy’s Hair & Beauty de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. Nancy’s Hair & Beauty heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid direct de toekomende afspraken eruit te halen, waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar behandeling.

Artikel 8 – Uitvoering van het Abonnement

1. Nancy’s Hair & Beauty zal zich inspannen om het Abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Nancy’s Hair & Beauty gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

 

Artikel 9 - Koop op afstand
1. Bij totstandkoming van het Abonnement heeft de Klant het recht om het Abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het Abonnement tot stand is gekomen.
2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant Nancy’s Hair & Beauty via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het Abonnement te herroepen.
3. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van Nancy’s Hair & Beauty, is Nancy’s Hair & Beauty gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij Nancy’s Hair & Beauty geldende tarieven.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen Nancy’s Hair & Beauty en de Klant is Nederlands recht van toepassing.